Regulamin programu partnerskiego

Regulamin programu partnerskiego

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim sklepu internetowego WWW.LEPIEJCBD.PL

Definicje

 1. Sklep – oznacza sklep internetowy www.lepiejcbd.pl spółki LEPIEJ. sp. z o. o..
 2. Partner – oznacza uczestnika zarejestrowanego w Sklepie pod linkiem https://lepiejcbd.pl/strefa-partnera/.
 3. Klient – oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.
 4. Program – oznacza program partnerski Sklepu

Uczestnictwo w Programie

 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie https://lepiejcbd.pl/strefa-partnera/ 
 3. W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w panelu klienta lub przekazać stosowną informację na adres email: super@lepiejcbd.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi z adresu podanego podczas rejestracji na stronie https://lepiejcbd.pl/strefa-partnera/.
 4. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 5. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Sklepu przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez LEPIEJ. sp. z o. o. materiałów reklamowych, kodu rabatowego oraz linków polecających.

Założenia współpracy

 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Sklepu. Celem powyższych działań jest złożenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera zamówienia w Sklepie.
 2. W zamian za skuteczność działań promocyjnych Partner uzyskuje prowizję w wysokości 25 zł za każdy złożony i opłacony olejek od pozyskanego klienta.
 3. Wysokość prowizji może zostać ustalona indywidualnie.
 4. Prowizja jest naliczana tylko za zamówienia złożone nie później niż 30 dni licząc od ostatniego przekierowania ze strony Partnera.
 5. Klient pozyskany przez partnera podczas ponownych zakupów i wejściu po poleceniu sklepu przez partnera pozostanie klientem pozyskanym przez partnera.
 6. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zwrotu towaru, zamówienie jest anulowane, a kwota prowizji odejmowana.
 7. Wypłaty wynagrodzenia dla podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT doręczonych Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner i który został wskazany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. 
 8. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), stosunek łączący Partnera z Organizatorem, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilnoprawna, podobnie jak umowa zlecenia.
 9. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna, w związku z obowiązkiem poboru zaliczki na podatek dochodowy, podczas rejestrowania poda swój numer NIP. Z kwoty wypłacanego wynagrodzenia będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy oraz składka ZUS. Składka ZUS będzie naliczana na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu Partnera, przesłanego do Organizatora. Termin wypłaty wynagrodzenia dla osoby fizycznej nie przekroczy 20 dni roboczych od daty rozliczenia.
 10. Minimalna wartość wypłacanej prowizji wynosi 100 zł.
 11. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Sklepu i/lub usług świadczonych przez LEPIEJ. sp. z o. o. w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 12. Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki prywatności Sklepu oraz regulaminu Sklepu.

Czas obowiązywania programu

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. LEPIEJ. sp. z o. o. może jednak w każdym czasie zakończyć Program. 

Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Niedozwolone jest umieszczanie przez partnera kodów rabatowych na stronach agregujących, udostępniających kody.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
  – za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony Sklepu,
  – za jakiekolwiek działania podjęte przez Partnera w ramach Programu,
  – w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana,
  – za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
 3. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków Sklepu wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez Sklep) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także naliczenie prowizji na rzecz Partnera.
 4. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
  – podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji,
  – wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści,
  – działania na szkodę Sklepu,
  – naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W razie:
  – usunięcia z Programu z winy Partnera,
  – uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania naliczania prowizji lub wypłaty prowizji z Programu.
 6. Sklep w każdym czasie może zmienić wielkość prowizji przyznawanej za pozyskanie zamówienia. Zmiany będą publikowane na stronie Regulaminu Programu Partnerskiego.
 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest LEPIEJ. sp. z o. o., ul.Nowy Świat 36A/3 , 20-418 Lublin, NIP 9462708666, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 2. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji to: imię i nazwisko, login, adres email, adres email do płatności.
 4. Użytkownik programu partnerskiego wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS.
 5. Na stronie Sklepu są używane pliki cookie.
 6. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Sklepu.
 7. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
Odbierz rabat 10%!

Dostawa
za 0 zł
Bezpieczne
płatności
Sklep godny
zaufania
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  Masz problemy ze stresem?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie.
  Aby rozpocząć kliknij "Dalej"

  Chcesz zwiększyć swoją produktywność?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie.
  Aby rozpocząć kliknij "Dalej"

  Chcesz czuć się lepiej?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie. Aby rozpocząć kliknij "Dalej"

  Chcesz zadbać o swój sen?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie.
  Aby rozpocząć kliknij "Dalej"