Regulamin Konkursu Lepiej.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs w dniach 29.03.2022- 4.04.2022, organizowany przez LEPIEJ, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest LEPIEJ. sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nowy Świat 36A/3, 20-418 Lublin, NIP: 9462708666,, nazywana dalej „Organizatorem”.

3. Organizator Konkursu jest jednocześnie sponsorem nagród w Konkursie. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Unii Europejskiej, na stronie serwisu instagram.com. Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

5. Konkurs trwa od 29.03.2022 od godziny 18:00  do 4.04.2022 do godziny 22:00. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 6.04.2022, poprzez informację w poście konkursowym oraz na Instagram Story lepiej.mi.

6. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone w niniejszym Regulaminie. 

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu. 

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1)ustawy z dnia 23.04.1964 – kodeks cywilnego, która w okresie trwania Konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej; b) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu; c) dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie; d) wypełniła zadanie konkursowe, (dalej zwana „Uczestnikiem”).
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie, za pomocą komentarza konkursowego określonego w  III. ust. 6 niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność. 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego profilu- konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz członkowie rodzin tych osób.

5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie lub wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu. 

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięzców i przyznaniem nagród czuwają moderatorzy Konkursu, w osobach trzech przedstawicieli Organizatora (zwani dalej „Jury”).
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3. Każdy Uczestnik, wypełniając Zadanie Konkursowe na profilu instagramowym bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli komentarz Uczestnika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się.
4. 29.03.2022 roku na profilu lepiej.mi opublikowany zostanie post konkursowy wraz z zamieszczonym w opisie pod tym postem pytaniem konkursowym. Uczestnik w ramach konkursu może zamieścić tylko jedno zadanie konkursowe.
5. Wyniki Konkursu będą ogłoszone 6.04.2022. Organizator ogłosi wyniki w poście konkursowym oraz na Story lepiej.mi.
6. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania: wykonać zadanie konkursowe („Zadanie konkursowe”), tj.: a) polubić post konkursowy b) odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe zadane w opisie pod postem i oznaczyć w nim jedną wybraną osobę c)zapoznać się i zaakceptować Regulamin Konkursu.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”, dostępną w ramach mechaniki serwisu społecznościowego Instagram. Usunięte Zadania Konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.
8. Zadania Konkursowe niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, itp. nie będą uznawane.
9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nie uczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.
10. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich, Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich.
11. Jury dokona wyboru pięciu (5) najciekawszych Zadań Konkursowych – zgłoszonych pod postem na profilu instagramowym lepiej.mi, której autor zostanie nagrodzony nagrodą. Najlepsze Zadanie Konkursowe otrzyma nagrodę opisaną w IV. ust. 1 niniejszego Regulaminu.
12. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres: kontakt@lepiejcbd.pl

4. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: zestaw produktów Organizatora wskazany w poście konkursowym.
2. Nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę innego rodzaju, w tym wymianę wariantu produktu stanowiącego nagrodę.
5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
6. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, maila, numeru telefonu i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 14 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
8. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.  

5. PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Zadanie Konkursowe własnego autorstwa. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym momencie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego postanowienia, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zadaniem Konkursowym w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorom koszty, jakie ponieśli Organizatorzy w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Zadania Konkursowego.
3. Dokonanie zgłoszenia Zadania Konkursowego zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych lepiej.mi, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w celu publicznego udostępniania, m.in. poprzez z eksploatację w Internecie oraz wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora, jak i wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wcześniej wskazany.
4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora.
5. Zadania Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
6. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek Uczestnika, publikując Zadanie Konkursowe oświadczasz, że wyrażasz zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Twojego wizerunku zawartego w Zadaniu Konkursowym w celu jego publikacji na profili lepiej.mi w serwisie Instagram / Facebook. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

6. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod adresem email: kontakt@lepiejcbd.pl 

4. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: a) wszelkie dane osobowe zawarte w Zadaniu Konkursowym Uczestnika, obejmujące w szczególności nazwę profilu Uczestnika na Instagramie (która może być co najmniej w części tożsama z Twoim imieniem i/lub nazwiskiem) oraz wizerunek Uczestnika (uwieczniony w samym Zadaniu Konkursowym oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe Uczestnika w serwisie Instagram) będziemy przetwarzać poprzez upublicznienie na profilu lepiej.mi, w serwisie Instagram / Facebook. Upublicznienie Zadania Konkursowego w sposób opisany powyżej następowało będzie automatyczne i wynika z odpowiedzi na post konkursowy na profilu instagramowym Organizatora. Przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych związanych z Zadaniem Konkursowym Uczestnika będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestnika, która wyrażana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na posta konkursowego na profilu Instagram Uczestnika Zadania Konkursowego.  Dane osobowe Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatora w ten sposób dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także – przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestnika zgody – w celu publikacji Zadania Konkursowego na naszym profilu w serwisie Instagram / Facebook. b) dodatkowo, w przypadku gdy Twoje Zadanie Konkursowe zostanie nagrodzone, będziemy prosić Uczestnika o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu,mail,  adres do wysyłki – dane te będziemy przetwarzać w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

5. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Unii Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest organizowany z wykorzystaniem serwisu Instagram, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminem i Polityce Prywatności Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875). 

6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w Zadaniu Konkursowym, będą one przez nas udostępniane wraz z Zadaniem Konkursowym na profilu lepiej.mi na Instagramie do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane animizacji. 

7. Uczestnikowi Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem kontakt@lepiejcbd.pl. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie możesz wycofać swoje zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych.  

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię̨, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatorów. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie profilu instagramowym lepiej.mi. w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp. 

2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatorów (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://lepiejcbd.pl/regulamin-konkursu-lepiej/

Odbierz rabat 10%!

Dostawa
za 0 zł
Bezpieczne
płatności
Sklep godny
zaufania
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  Masz problemy ze stresem?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie.
  Aby rozpocząć kliknij "Dalej"

  Chcesz zwiększyć swoją produktywność?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie.
  Aby rozpocząć kliknij "Dalej"

  Chcesz czuć się lepiej?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie. Aby rozpocząć kliknij "Dalej"

  Chcesz zadbać o swój sen?

  Wypełnij tą ankietę i dobierz olejek do siebie.
  Aby rozpocząć kliknij "Dalej"